Onderwijs is de plaats waar niet alleen ontwikkeling van kennis, de toetsbare kant, maar ook menswording, bewustzijns ontwikkeling en je verhouden tot de ander centraal staan. De dialoog als persoonlijke, onderzoekende en open manier van communiceren, kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

Hard maken voor de zachte kant van het onderwijs.

In veel onderwijsteams gaat het niet zo vaak over je persoonlijke beleving. De vergadercultuur is vaak onpersoonlijk en afstandelijk en gaat vooral over vertalen van beleid, de leerlingen of de ‘harde kant’ van het werk.

Gebrek aan persoonlijke communicatie in een team kan een belangrijke stressfactor zijn en zorgt voor emotionele uitputting. Het gaat dan niet alleen om wat collega’s en leidinggevenden zeggen, maar vooral over wat ze niet zeggen. Zo ontstaan makkelijk misverstanden, verwijdering en onderhuidse spanningen. Dat staat betrokkenheid en verbinding in de weg.

De dialoog is een constructieve manier van communiceren.talkingstick

Het is een gesprek waarbij respect, aandacht en openstaan voor elkaars inbreng centraal staan. De dialoog is eenvoudig in zijn vorm en verrassend effectief in zijn uitwerking. Een van de methodes is de talking- stick methode. De stok geeft structuur en gaat rond tot alles is gezegd.

Het gaat bij de dialoog niet om kennis, het innemen van standpunten of bestrijden van waarheden. Door structuur en bedding verplaatst het gesprek zich naar een heel ander niveau; van het hoofd naar het hart. Dan kan het over wezenlijke zaken gaan en komt ruimte voor wat echt gezegd mag worden. Zo ontstaat openheid, herkenning en betrokkenheid.

De dialoog als vaardigheid voor de toekomst


Veranderingen in de samenleving vragen om andere competenties
. De dialoog is een oefenplaats om een flink aantal van deze vaardigheden eigen te maken.

Het gaat dan om kritisch denken en naar jezelf kijken, het ontwikkelen van een betrokken en nieuwsgierige houding en laten zien wie je bent. Je leert over de grens van je eigen denken te kijken. Er komt er ruimte voor diversiteit, verbinding en lerend samenwerken. onmisbare vaardigheden voor de toekomst; leraren vervullen hier een belangrijke voorbeeldrol in.

Als dialoogbegeleider faciliteer ik graag het proces van de dialoog.
Bijvoorbeeld bij:

Klassenmanagement om te weten wat er in (moeilijke) klassensituaties speelt. Leerlingen kunnen laten horen wat er in hun leeft. Dialoog leert jongeren omgaan met andere zienswijzen en draagt bij aan sociale cohesie.

Open communicatie in een team. Als de onderlinge samenwerking stagneert kan een dialoog opening geven en maakt onderliggende problemen helder. Door zienswijzen en ervaringen te delen ontstaat het gevoel gehoord te worden. Dat delen heelt, of geeft ruimte om zonder gezichtsverlies vervolgstappen te nemen.

Ruimte voor verandering
Bij veranderingsprocessen, vertalen van beleid of visieontwikkeling is de dialoog een betrokken manier van overleg voeren. In de dialoog wordt ieders denkkracht gebruikt. Er is plaats voor het geluid van de onderstroom. Je overstijgt je eigen denken en er ontstaan nieuwe inzichten of verrassende wendingen. Ieder wordt gehoord, zo wordt meer draagvlak gecreëerd in lastige besluiten.

Samenwerking, De dialoog overbrugt de kloof in het wij-zij denken. Wie zich niet gehoord voelt ervaart muurtjes tussen lagen in de organisatie of afdelingen. Uitspreken van de persoonlijke beleving leidt tot meer begrip.

Wil je weten wat voor jouw team mogelijk is? Je kunt geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.