In veel organisaties is behoefte aan betere communicatie om samenwerking te verbeteren en gemeenschappelijk denken mogelijk te maken. Zakelijke gesprekken, verhitte discussies en snelle besluiten geven niet altijd ruimte aan wat er werkelijk leeft en geeft bij medewerkers het gevoel niet gehoord te worden. Zo ontstaan makkelijk misverstanden, verwijdering en onderhuidse spanningen.

In veel teams gaat het niet zo vaak over je persoonlijke beleving. De vergadercultuur is vaak zakelijk en afstandelijk en gaat vooral over de ‘harde kant’ van het werk.

Gebrek aan persoonlijke communicatie in een team kan een grote frustratie zijn. Het gaat niet alleen om wat collega’s en leidinggevenden zeggen, maar vooral om wat niet gezegd wordt. Wat wel gevoeld en ervaren wordt, maar niet openlijk op tafel komt. Dat staat betrokkenheid en samenwerking in de weg.

 

De dialoog is een gelijkwaardige manier van communiceren.

De dialoog is eenvoudig in zijn vorm en verrassend effectief in zijn uitwerking. Een van de methodes is de talking- stick methode. De stok geeft structuur en gaat rond tot alles is gezegd.

Het gaat bij de dialoog niet om het etaleren van kennis, het innemen van standpunten of bestrijden van elkaars waarheden.
Door zorgvuldige talkingstickbegeleiding wordt ruimte gemaakt om open te spreken en respectvol te luisteren. Door samen de principes van de dialoog te hanteren verplaatst het gesprek zich naar een heel ander niveau; van het hoofd naar het hart. Dan kan het over wezenlijke zaken gaan en komt ruimte voor wat echt gezegd mag worden. Zo ontstaat betrokkenheid en ruimte voor verandering

 

Als dialoogbegeleider faciliteer ik het proces van de dialoog.

Bijvoorbeeld bij:

Open communicatie in een team. Als de onderlinge samenwerking stagneert kan een dialoog opening geven en maakt onderliggende problemen helder. Er is plaats voor het geluid van de onderstroom. Door zienswijzen en ervaringen te delen ontstaat het gevoel gehoord te worden. Dat geeft ruimte om zonder gezichtsverlies vervolgstappen te nemen.

Ruimte voor verandering
Bij veranderingsprocessen, vertalen van beleid of visieontwikkeling is de dialoog een manier van overleg voeren waar iedere deelnemer op persoonlijk niveau betrokken wordt. In de dialoog wordt ieders denkkracht gebruikt. Je leert over de grens van je eigen denken te kijken en er ontstaan nieuwe inzichten of verrassende wendingen. Omdat iedereen wordt gehoord ontstaat meer draagvlak voor lastige besluiten.

Samenwerking, De dialoog overbrugt de kloof in het wij-zij denken. Muurtjes tussen lagen in de organisatie of afdelingen kunnen afgebroken worden door op een verdiepende wijze gezamenlijke thema’s te bespreken.

Klassenmanagement om te weten wat er in (moeilijke) klassensituaties speelt.
Leerlingen worden aangemoedigd zichzelf te laten horen en respectvol naar elkaar te luisteren. Door een duidelijke structuur verdiept het gesprek zich naar waar het probleem werkelijk over gaat.  Omdat er ruimte gemaakt wordt voor andere zienswijzen moedigt het proces van de dialoog aan om kritisch naar jezelf te kijken. Dialoog als gespreksvorm draagt het bij aan sociale cohesie.

Wil je weten wat voor jouw team mogelijk is? Je kunt geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.